ආෙල්පන නල

Lsaw ආෙල්පන නල

Lsaw ආෙල්පන නල

ක ශේෂයක් (විඛාදනය ඔරොත්තු මිශ්ර ලෝහ) ඇඳුමින් නල සහ විඛාදනයට විරෝධී පරිසරයක් සඳහා අයදුම් ගැසී නල, ඔවුන් සලකනු ලැබ ඇති
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!